O firme

Firmu Transagro založili spoločníci v roku 1993 za účelom vývoja, výroby a predaja poľnohospodárskej mechanizácie v spolupráci so zabehnutými zahraničnými partnermi, konkrétne spoločnosťami Kinze a AgriPRO International, ktoré združujú spoločnosti TYE, Glencoe, Farmhand a Fleischer Mfg. Patria k popredným výrobcom poľnohospodárskej techniky v danom odbore v USA, sústredených v konzorciu Agco corp.

Transagro sa orientuje najmä na oblasť mechanizácie pre rastlinnú prvovýrobu, kde uplatňuje filozofiu znižovania výrobných nákladov pri zachovaní výnosových pomerov s dôrazom na ekologické problémy.

Naším cieľom je predaj zahraničných strojov na Slovensku, a výroba jednotlivých komponentov strojov u nás s postupným rozširovaním výroby až do podielu cca 80% vyrobených komponentov na Slovensku. V súčasnosti tvorí spomínaný podiel 50%.

V roku 1997 sme začali s výrobou hĺbkového kypriča – podryváka (PARAPLUH) s vybavením pre bezorbové technológie, ktorý kyprí pôdu do hĺbky 40-45cm bez obracania. Výrobok spĺňa platné predpisy v SR, čo v súčasnosti nespĺňa žiadny iný výrobca podobných strojov v SR. Bol mu udelený certifikát Technickým a skúšobným ústavom pôdohospodárskym v Rovinke o technickej spôsobilosti. Parapluh je schopný pracovať v sťažených podmienkach bezorbového systému pestovania, k čomu sa nehodia žiadne iné doteraz používané podryváky pre klasické metódy pestovania.

V spolupráci s užívateľmi bezorebných strojov organizujeme ukážky pre poľnohospodárov priamo pri nasadení strojov u našich klientov a takisto na ukážkovej akcii Dni poľa, ktorá sa koná každoročne na jeseň.

Bezorebné technológie sú považované za konzervačné a pôdoochranné systémy pestovania poľnohospodárskych plodín. Redukujú vodnú a veternú eróziu pôdy, zabraňujú úniku vlhkosti, znižuje sa zhutňovanie pôdy. Znižuje sa aplikované množstvo chemických prípravkov. Obnovuje sa prirodzená pôdna štruktúra a stupeň biohumusu v pôde, čo sa prejavuje aj zvýšeným počtom výskytu dážďovieka iných prirodzených pôdnych živočíchov. Je badať jednoznačné zvyšovanie podielu bezorbových technológií nielen v USA ale aj krajinách ES. V roku 1985 tvorili tieto metódy len cca 15% v súčasnosti je to približne 50% a stále majú rastúcu tendenciu. Počíta sa s urýchlením zavádzania bezorebnej metódy v Európe, aby dokázali konkurovať európski pestovatelia americkým.

V USA sa bezorbovými zariadeniami dosahujú úspory cca 25 USD/ha oproti klasickým spôsobom pestovania. V niektorých amerických štátoch pestujú touto metódou až na cca 90% celkového výmeru obrábanej plochy. Sú prevedené porovnania bezorbových metód aj v podmienkach SR, kde na základe výsledkov VURV (Výskumný ústav rastlinnej výroby) Piešťany boli úspory len za rok 1997 cca 5600 Sk/ha. V SR sa bezorbovou metódou obhospodarovalo pokusne v roku 1994 asi 5% z celkového objemu (t.j. 500 ha). V roku 1995 sa zvýšila osevná plocha v SR na 10 000 ha, v roku 1997 na 30 000 ha a dnes je to cca 70 000 ha.